ประวัติวัดมาบปลาเค้า

 

วัดอรัญญาราม ( มาบปลาเค้า )

 

วัดอรัญญาราม  ตั้งอยู่เลขที่  ๓๘  ตำบลมาบปลาเค้า  อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี  สังกัดคณะสงฆ์มหานิการ  ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑๗  ไร่  ๓ งาน  ๔๔  ตารางวา  อาณาเขต  ทิศเหนือและทิศตะวันออกจดถนนสาธารณะ  ทิศใต้และทิศตะวันตกจดทุ่งนา  มีที่ธรณีสงฆ์  จำนวน  ๔  แปลง  เนื้อที่  ๓๗  ไร่  ๓  งาน  ๑๖  ตารางวา  โฉนดที่ดินเลขที่  ๔๘๑๘  ๖๑o๘  และ  ๕๕๔๒  อาคารเสนาสนะ  ประกอบด้วย  อุโบสถ  กว้าง  ๗.๒๕  เมตร  ยาว  ๑๘  เมตร  เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  ศาลาการเปรียญกว้าง  ­๘  เมตร  ยาว  ๑๖  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๙  เป็นอาคารไม้หอสวดมนต์ กว้าง  ๖  เมตร  ยาว  ๘  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๘  เป็นอาคารไม้  กุฏิสงฆ์  จำนวน  ๓  หลัง  เป็นอาคารไม้  วิหารเป็นอาคารไม้  สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘  ศาลาอเนกประสงค์  กว้าง  ๒o  เมตร  ยาว  ๒๘  เมตร  สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓  เป็นอาคารไม้ศาลาบำเพ็ญกุศลจำนวน  ๑  หลัง  สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กนอกจากนี้มี  ศาลาทรงไทย  ๕ หลัง  ปูชนียวัตถุ  มีพระพุทธรูปหินหยกขาว  พระพุทธรูปศิลปะสมัยเชียงแสน  อู่ทองและสุโขทัย  พระบรมสารีริกธาตุ  และมีพระธาตุของพระอรหันต์

วัดอรัญญาราม  ตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๗  เดิมวัดชื่อ  อรัญญาวาสและตั้งอยู่หมู่ที่  ๒  แต่เนื่องจากที่ดินบริเวณวัดมีจำนวนจำกัดจึงย้ายวัดมาอยู่หมู่ที่  ๓  ซึ่งมีเนื้อที่ถึง  ๑๗  ไร่เศษ  โดยมีผู้ใหญ่ผัน  นางเลื่อน  หนูพลาย  เป็นผู้ถวายที่ดินให้สร้างวัด  ต่อมาในสมัยรัชการที่  ๕  จึงเปลี่ยนชื่อวัดเป็น  อรัญญาราม  ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕o๓  ( โบสถ์ปัจจุบัน ) เขตวิสุงคามสีมา  กว้าง  ๒๕  เมตร  ยาว  ๒๘  เมตร  การบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาส  เท่าที่ทราบนาม  คือ  พระอธิการมุ่ย  กฺลยาณสิริ  ร่วมกับชาวบ้านขอพระราชทานวิสุงคามสีมา พ.ศ. ๒๔๓๒ –๒๔๔๔  เจ้าอาวาสรูปที่ ๑ พระอธิการเนตร  อาภาธโร  มาจากวัดใหญ่ พ.ศ. ๒๔๔๔ -๒๔๕๑  รูปที่  ๒  พระอธิการกร  ชินว์โส พ.ศ. ๒๔๕๑ –๒๔๕๖  รูปที่  ๓  พระครูชัน  ธมฺมโชโต  พ.ศ.๒๔๕๖ –๒๔๘๙ รูปที่ ๔ พระอธิการผล  สมาจาโร  พ.ศ. ๒๔๘๙ –๒๔๙๙  รูปที่ ๕  พระอธิการเทียบ  สุขิโต  พ.ศ. ๒๔๙๙ –๒๕๒o  รูปที่  ๖ พระครูวัชรปาลวงศ์  พ.ศ. ๒๕๒o–๒๕๔๔  รูปที่ ๗ พระครูวินัยธรณรงค์ชัย  เขมฺวีโร  พ.ศ. ๒๕๔๔ –ปัจจุบันการศึกษา  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙o  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๑  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๙  โรงเรียนผู้ใหญ่วัด  เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔o  โรงเรียนประถมศึกษาเนื้อที่ ๗ ไร่

วัดอรัญญาราม  ( มาบปลาเค้า ) ได้รับพระราชทานวิสุงคามสสีมา สร้างเป็นพระอุโบสถหลังแรก วันเสาร์ที่ ๑๑ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๔๔๑ ( ๗      ๗  )  ปีจอ ร.ศ. ๑๑๗  โดยมรพระอธิการมุย  กลฺยาณสิริ ( พระครูญาณสาคร ) วัดใหญ่สุวรรณาราม  ร่วมกับราษฎรดำเนินงาน  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ ๕